Navigeer naar hoofd content

Algemene voorwaarden

Illustratie

Algemene Voorwaarden Qubiqx 

1. Definities

1.1. Qubiqx is een eenmanszaak die een reeds van verschillende Diensten levert waaronder webdevelopment, webhosting, het onderhouden van websites, het bouwen van webshops, het bouwen van websites, het bouwen van web-based automatiseringssystemen. Daarnaast richt Qubiqx zich ook op online marketing voor Klanten, en copywriting. 

1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Qubiqx en de klant, een en ander in de meest ruime zin. 

1.3. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Qubiqx en Qubiqx de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 1.4. 

1.4. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ en ‘Producten’ verstaan: alle door Qubiqx en/of door haar ingeschakelde derden aan de klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende webdevelopment, webhosting, het onderhouden van websites en bouwen van webshops, alsmede alle andere door Qubiqx ten behoeve van de klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet uitdrukkelijk op verzoek van de klant worden verricht. 

1.5. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Qubiqx, namelijk https://qubiqx.com/. 

1.6. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Hoofdovereenkomst’ verstaan: de gesloten Overeenkomst tussen de Klant en Qubiqx. 

 

2. Toepasselijkheid Qubiqx Voorwaarden

2.1. De Qubiqx Voorwaarden zijn opgesteld door Qubiqx. De Qubiqx Voorwaarden bestaan uit de onderhavige module Algemeen. 

2.2. Deze module Algemeen van de Qubiqx Voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Qubiqx goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan klant levert. Tevens zijn van toepassing de specifieke module of modules van de Qubiqx 

Voorwaarden die tussen Qubiqx en klant zijn overeengekomen. Indien deze module Algemeen van de Qubiqx Voorwaarden op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar is met het bepaalde in de tussen Qubiqx en klant overeengekomen specifieke module of modules van de Qubiqx Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende specifieke module of modules. 

2.3. Daar waar in de Qubiqx Voorwaarden de term ‘algemene voorwaarden’ wordt gebruikt, wordt daaronder verstaan de bepalingen van deze module Algemeen in combinatie met de bepalingen van één of meer overeengekomen specifieke modules van de Qubiqx Voorwaarden. 

2.4. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

2.5. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Qubiqx en klant zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. 

2.7. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde Opdrachten van de Klant. 

 

3. De Overeenkomst

3.1. De Klant kan contact opnemen met Qubiqx via de Website, e-mail of telefoon voor de aangeboden Diensten. Qubiqx zal met de Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging. Op het moment dat de Klant akkoord gaat met de offerte middels een bevestiging e-mail komt de Overeenkomst tot stand. 

3.2. Klant kan via het contactformulier een vrijblijvende offerte of afspraak aanvragen voor de aangeboden Diensten. Het desbetreffende contactformulier is beschikbaar via de Website van Qubiqx. 

3.3. Als Qubiqx een bevestiging naar de Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Qubiqx kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3.4. Indien Klant aantekeningen of reacties geeft op de offerte van Qubiqx, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Qubiqx deze schriftelijk bevestigt. 

3.5. Een opdracht door de Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Qubiqx. 

 

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Qubiqx zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijke vastgelegde afspraken, uit te voeren. 

4.2. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van Qubiqx, niet tot een resultaatsverplichting. Qubiqx zal zich inspannen het door Klant gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat een bepaald resultaat wordt bereikt. 

4.3. Qubiqx heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

4.4. Bij het inschakelen van derden zal Qubiqx de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in relatie tot de Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met de Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van de Klant, en zullen door Qubiqx worden doorbelast aan de Klant. 

 

5. Aanbiedingen

5.1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Qubiqx zijn vrijblijvend, tenzij door Qubiqx schriftelijk anders is aangegeven. 

5.2. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Qubiqx verstrekte gegevens waarop Qubiqx zijn aanbieding baseert. Klant betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van Qubiqx dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor Qubiqx niet bindend, behoudens indien door Qubiqx uitdrukkelijk anders is vermeld. 

 

6. Prijs en Betaling

6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient klant alle betalingen in euro’s te voldoen. 

6.2. Alle door Qubiqx afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Qubiqx schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door Qubiqx afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door klant nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door klant aan 

Qubiqx kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Qubiqx te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is Qubiqx gehouden klant te informeren bij dreigende overschrijding van een door Qubiqx afgegeven voorcalculatie of begroting. Qubiqx heeft het recht om kennelijke foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 

6.3. Indien klant bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen. 

6.4. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Qubiqx mede te delen. 

6.5. Ter zake de door Qubiqx verrichte prestaties en de daarvoor door klant verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Qubiqx volledig bewijs op, onverminderd het recht van klant tot het leveren van tegenbewijs. 

6.6. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van klant, geldt dat Qubiqx gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is klant gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Klant komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf. 

6.7. Indien er sprake is van een tussentijdse prijswijzing, of een prijswijzing doordat de Opdracht in het kader van de Hoofdovereenkomst veranderd, van welke aard dan ook, dan zal Qubiqx dit doorgeven aan de Klant. 

6.8. Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Qubiqx de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan klant in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door klant betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal klant binnen een door Qubiqx te bepalen termijn na factuurdatum betalen. Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. 

6.9. Indien klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Qubiqx de vordering uit handen geven, in welk geval klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. 

6.10. Het staat Qubiqx vrij uitvoering van de Diensten op te schorten zolang de Klant de opeisbare vorderingen overeenkomstig als beschreven in artikel 6.8 en 6.9 niet heeft voldaan. 

 

7. Vertrouwelijkheid en overname personeel

7.1. Klant en Qubiqx dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid. 

7.2. Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden. 

 

8. Privacy, Gegevensbewerking en beveiliging

8.1. Indien Qubiqx dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal klant Qubiqx desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 

8.2. Klant vrijwaart Qubiqx voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door klant wordt gehouden of waarvoor klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Qubiqx toegerekend moeten worden. 

8.3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Qubiqx verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij klant. Klant staat er jegens Qubiqx voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart Qubiqx tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. 

8.4. Indien Qubiqx op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Qubiqx staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. 

8.5. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Qubiqx gerechtigd klant toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Qubiqx is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Klant behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Qubiqx is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Qubiqx. 

 

9. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaakvorming en opschorting

9.1. Alle aan klant geleverde zaken blijven eigendom van Qubiqx totdat alle bedragen die klant aan Qubiqx op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Qubiqx zijn voldaan. Een klant die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Qubiqx mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien klant (mede) uit door Qubiqx geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt klant die zaak slechts voor Qubiqx en houdt klant de nieuw gevormde zaak voor Qubiqx totdat klant alle op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Qubiqx blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door klant eigenaar van de nieuw gevormde zaak. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Qubiqx toch door zaaksvorming of anderszins teniet gaat, behoudt Qubiqx zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen de Klant nog aan Qubiqx verschuldigd is of zal zijn. De Klant dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Qubiqx te vestigen. 

9.2. De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor Qubiqx gunstigere bepalingen bevat. 

9.3. Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat klant alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van klant zijn overeengekomen, komt aan klant het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt. 

9.4. Qubiqx kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Qubiqx onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat klant alle aan Qubiqx verschuldigde bedragen heeft voldaan. 

 

10. Risico

10.1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant of een hulppersoon van klant zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van Qubiqx of hulppersonen van Qubiqx zijn, draagt Qubiqx het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging. 

 

11. Rechten van intellectuele eigendom

11.1. Indien Qubiqx bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor klant ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op klant, tast dit het recht of de mogelijkheid van Qubiqx niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Qubiqx aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van cliënt zijn of worden gedaan. 

11.2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan klant ter beschikking gestelde programmatuur, 

websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Qubiqx, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar. 

11.3. Het is klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen. 

11.4. Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het Qubiqx toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is klant nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen. 

11.5. Qubiqx vrijwaart klant tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Qubiqx zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat klant Qubiqx onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Qubiqx. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Qubiqx verlenen om zich, indien nodig in naam van klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door klant ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Qubiqx ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die klant zonder schriftelijke toestemming van Qubiqx in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Qubiqx zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Qubiqx een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Qubiqx, indien mogelijk, zorgdragen dat klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Qubiqx is uitgesloten. 

11.6. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Qubiqx van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Klant vrijwaart Qubiqx tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde. 

11.7. Het is niet mogelijk voor de Klant zonder voorafgaande toestemming van Qubiqx wijzigingen toe te brengen in het geleverde product. Qubiqx kan deze toestemming niet weigeren te geven indien dit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. 

11.8. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van een onderzoek naar het bestaan van merkrechten, octrooirechten of auteursrechten van derden door Qubiqx. 

 

12. Gebruikersrecht programmatuur

12.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 verleent Qubiqx de Klant het niet exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. De Klant zal de tussen de partijen overeengekomen gebruikersbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van de Klant uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren. 

12.2. De programmatuur mag door de Klant uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op die verwerkingseenheid en voor het bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van Qubiqx waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt 

12.3. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Klant niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of 

voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de Klant gebruikt. De Klant zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘timesharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan de Klant ter beschikking gesteld, ook niet indien de Klant bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. De Klant erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Qubiqx bevat. 

12.4. Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal de Klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Qubiqx retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Klant bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal de Klant van zodanige vernietiging Qubiqx onverwijld schriftelijk melding maken. 

 

13. Medewerkingsverplichtingen

13.1. Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Qubiqx mogelijk te maken zal klant Qubiqx steeds tijdig alle door Qubiqx nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien klant in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring. 

13.2. Klant draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Qubiqx te verlenen diensten. Klant zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen. 

13.3. Indien klant de voor de uitvoering van de overeenkomst door Qubiqx nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Qubiqx stelt of indien klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Qubiqx het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Qubiqx tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Qubiqx tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht. 

13.4. Ingeval medewerkers van Qubiqx op locatie van klant werkzaamheden verrichten, draagt klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. Klant vrijwaart Qubiqx voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Qubiqx, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van klant of van onveilige situaties in diens organisatie. Klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door Qubiqx ingezette medewerkers kenbaar maken. 

13.5. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is klant verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Qubiqx staan. Qubiqx is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Qubiqx. 

 

14. Leveringstermijnen

14.1. Alle door Qubiqx genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door Qubiqx genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Qubiqx niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. Qubiqx spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Qubiqx is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is Qubiqx gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Qubiqx en klant in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken. 

14.2. De enkele overschrijding van een door Qubiqx genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Qubiqx niet in verzuim. In alle gevallen - derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt Qubiqx wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Qubiqx in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 

 

15. Annulering na ondertekening Offerte

15.1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk. 

 

16. Ontbinding en opzegging van de Overeenkomst

16.1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van klant en alle andere verplichtingen tot medewerking door de klant of een door de klant in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Qubiqx is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Qubiqx goede grond heeft dat de Klant in die verplichtingen tekort zal schieten. 

16.2. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een aanpassing, zoals beschreven in artikel 6.7, dan is de Klant gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving de overeenkomt schriftelijk te ontbinden. 

16.3. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 16.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij klant bewijst dat Qubiqx ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Qubiqx vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

16.4. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Voor het hosten van een website, de e-mail, en/of het domein geldt een opzegtermijn van één maand. Met betrekking tot online marketing geldt een opzegtermijn van één maand, tenzij anders overeengekomen in de offerte of Hoofdovereenkomst. 

16.5. Voorts is Qubiqx bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

16.6. Klant is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen. 

16.7. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van klant wijzigt. Qubiqx is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van klant vervalt het recht tot gebruik van aan klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege. 

 

17. Aansprakelijkheid van Qubiqx

17.1. De totale aansprakelijkheid van Qubiqx wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 11.5 van deze module Algemeen bedoelde vrijwaringsverplichting van Qubiqx. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de 

voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Qubiqx voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan het bedrag waarvoor Qubiqx is verzekerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Qubiqx niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt het door de Klant betaalde bedrag. 

17.2. De aansprakelijkheid van Qubiqx voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro). 

17.3. Qubiqx is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de website. 

17.4. De aansprakelijkheid van Qubiqx voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, schade verband houdende met het gebruik van door klant aan Qubiqx voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door klant aan Qubiqx voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Qubiqx wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. 

17.5. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Qubiqx, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 17, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Qubiqx uit hoofde van deze module Algemeen en de overige overeengekomen modules van deze algemene voorwaarden geheel onverlet. 

17.6. De in artikel 17.1 tot en met 17.5 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Qubiqx 

17.7. Tenzij nakoming door Qubiqx blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Qubiqx wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien klant Qubiqx onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Qubiqx ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Qubiqx in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 

17.8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Qubiqx meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Qubiqx vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering. 

17.9. Partijen erkennen dat het actief en constructief deelnemen aan een ICT-Mediation een redelijke en passende maatregel is om dreigende schade te voorkomen of te beperken indien deze dreigende schade verband houdt met het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige contractuele verplichting door Qubiqx. Klant verplicht zich om die reden op eerste schriftelijk verzoek van Qubiqx onverwijld actief, constructief en onvoorwaardelijk deel te nemen aan een ICT-Mediation overeenkomstig het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag (zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu). 

17.10 Klant vrijwaart Qubiqx voor alle aanspraken, van welke aard dan ook, van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Qubiqx geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. 

17.11 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Qubiqx zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 

 

18. Overmacht

18.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Qubiqx, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door klant aan Qubiqx zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door klant aan Qubiqx is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog en anderszins binnenlandse onrusten, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen, (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden, (xii) ziekte van personeel, (xiii) abnormale weersomstandigheden, (xiv) storingen in water- en energieleveringen, (xv) 

brand, (xvi) natuurrampen, (xvii) natuurrampen, en (xviii) rellen. 

18.2. Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. 

 

19. Wijziging en meerwerk

19.1. Indien Qubiqx op verzoek van, of met voorafgaande schriftelijke instemming van klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen dan worden zij beschouwd als een aanvullende opdracht, en zullen deze werkzaamheden of prestaties door klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Qubiqx. Qubiqx is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

19.2. Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van klant en Qubiqx kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst. 

19.3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Qubiqx klant desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel. 

 

20. Klachtenregeling

20.1. Indien de Klant een klacht heeft dient de Klant dit schriftelijk te melden aan [email protected], of telefonisch te melden via 06-38746585. 

 

21. Identiteit van Qubiqx

21.1. Qubiqx is bij de KvK geregistreerd onder nummer 70152594, en draagt btw-identificatienummer NL002412443B81. Qubiqx is gevestigd aan Diepvoorde 1512, 6605EP te Wijchen.

21.2. Qubiqx is per e-mail te bereiken via [email protected], via contactformulieren beschikbaar via de Website Qubiqx.com, via Facebook, Linkdin, en via het telefoonnummer 06-38746585. 

 

22. Overdracht van rechten en plichten

22.1. Klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen. 

22.2. Qubiqx is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen. 

 

23. Toepasselijk recht en geschillen

23.1. De overeenkomsten tussen Qubiqx en klant worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. 

23.2. Geschillen welke tussen Qubiqx en klant mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Qubiqx en klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel het orgaan de Rechtbank. Alle geschillen die tussen Qubiqx en de Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Gelderland. 

 

Door op "accepteer cookies" te klikken geef je toestemming dat wij cookies plaatsen op de website. Weten welke cookies wij plaatsen?